Gebruikersvoorwaarden MijnNIBC van NIBC

Gebruikersvoorwaarden MijnNIBC van NIBC


Wat is MijnNIBC?

MijnNIBC is een beveiligde online omgeving waarin u als Klant op elk moment toegang heeft tot een aantal van uw persoonlijke hypotheekgegevens. Op MijnNIBC vindt u belangrijke informatie over uw lening. Zo krijgt u meer inzicht in uw lening en kunt u gemakkelijk een aantal aanpassingen voor uw lening online regelen.


Waarvoor gebruikt u MijnNIBC?

In MijnNIBC kunt u:


Hoe krijgt u de eerste keer toegang tot MijnNIBC?

U krijgt toegang tot MijnNIBC via de website van NIBC. Via de knop ‘Inloggen’ kiest u voor ‘Inloggen Hypotheken’ en komt u op de beveiligde en afgeschermde MijnNIBC omgeving.

Om de eerste keer toegang te krijgen tot MijnNIBC, heeft u uw leningnummer en een toegangscode nodig. Uw leningnummer vindt u op uw leningoverzicht. Zodra uw lening in onze administratie staat, krijgt u van ons een brief met deze toegangscode. Hiermee kunt u een account maken.

Om een account te maken heeft u een e-mailadres nodig. Dit e-mailadres is uw gebruikersnaam. Uw wachtwoord mag u zelf bedenken. Behalve een e-mailadres en wachtwoord heeft u ook een mobiele telefoon nodig waarop u een inlogcode via sms krijgt. Uiteraard heeft u ook uw leningnummer nodig.


Hoe beveiligt NIBC uw gegevens?

NIBC vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom werken wij met een dubbele toegangsbeveiliging, te weten uw wachtwoord en een inlogcode via sms.

NIBC behandelt en gebruikt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij houden ons aan de wetten en regels die daarvoor gelden.

Uitgebreide informatie over wat we met uw persoonsgegevens doen, vindt u terug op https://www.nibc.nl/privacy/.

Voor het gebruik van MijnNIBC gelden deze Gebruikersvoorwaarden. Voordat u een account aanmaakt, moet u akkoord zijn gegaan met deze voorwaarden. Wij vragen eenmalig uw akkoord als u een account maakt.


1. Begrippen

In deze voorwaarden staat een aantal begrippen. Hieronder leggen we uit wat deze betekenen:

 1. Algemene hypotheekvoorwaarden: de voorwaarden die gelden voor een lening die NIBC Hypotheken B.V. aanbiedt.
 2. Gebruikersvoorwaarden: de voorwaarden voor het gebruik van MijnNIBC op internet en/of de app van MijnNIBC.
 3. NIBC: NIBC Hypotheken B.V. statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage.
 4. Klant: de persoon die MijnNIBC van NIBC gebruikt.
 5. MijnNIBC: de toegang tot de persoonlijke hypotheekgegevens en de mogelijkheid om met elektronische hulpmiddelen die hypotheekgegevens aan te passen.

2. Algemene bepalingen

 1. Voor het gebruik van MijnNIBC gelden deze Gebruikersvoorwaarden.
 2. Als één van de bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden in strijd met de wet is of nietig is, blijven de overige bepalingen in stand.
 3. Wat in de administratie van NIBC staat, is juist, tenzij de Klant bewijst dat dit niet zo is.

3. Communicatie

 1. Alle communicatie vindt plaats in het Nederlands.
 2. De Klant gaat akkoord met elektronische communicatie via MijnNIBC.

4. Verplichtingen van de Klant

 1. Om MijnNIBC te kunnen gebruiken moet de Klant geschikte apparatuur en een verbinding met internet hebben.
 2. Systeemeisen: voor een goed gebruik van MijnNIBC is het noodzakelijk dat het systeem van de Klant aan de volgende eisen voldoet:
  1. Het systeem heeft het meest recente en bijgewerkte besturingsprogramma.
  2. Het systeem heeft een Firewall en bijgewerkte antivirussoftware.
  3. Het systeem heeft een beveiligde draadloze verbinding.
 3. De Klant is verplicht een aanpassing van zijn gegevens zo snel mogelijk door te geven.
 4. De Klant is verplicht aanwijzingen over de apparatuur en/of beveiligingsmaatregelen die hij gebruikt op te volgen.
 5. De Klant is verplicht te controleren of de toegang tot MijnNIBC plaatsvindt in een beveiligde omgeving. De Klant checkt of de webpagina begint met: https://...........

5. Toegang en gebruik

 1. Voor de toegang en het gebruik van MijnNIBC krijgt u van NIBC een inlogcode. Elke keer als u opnieuw inlogt, krijgt u op uw mobiel een sms met een nieuwe inlogcode.
 2. Deze inlogcode is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. De Klant moet zorgvuldig met de inlogcode omgaan: hij moet deze geheimhouden en mag deze niet aan anderen geven.
 4. NIBC mag informatie over de gebruikte apparatuur, software en verbinding van de Klant opslaan en gebruiken.
 5. In geval van verlies of diefstal of ander vermoeden van misbruik is de Klant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk melding te doen bij NIBC.

6. Aansprakelijkheid

NIBC is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 1. het niet beschikbaar zijn van MijnNIBC.
 2. een verminking, vertraging of een onjuistheid van een opdracht die de Klant gegeven heeft.
 3. het niet of gebrekkig functioneren van een telecommunicatiedienst, daaronder valt ook het internet.
 4. het niet of gebrekkig functioneren van de apparatuur die de Klant gebruikt.
 5. het niet meer actueel zijn van de Veelgestelde vragen op de inlogpagina van MijnNIBC.
 6. het niet nakomen door de Klant van zijn verplichtingen. De Klant is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van onbevoegd gebruik of misbruik van de inlogcode tot aan het moment waarop NIBC een mededeling heeft ontvangen.

NIBC is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst.


7. Klachten

 1. De Klant kan een klacht met daarbij zijn naam, adres, woonplaats en leningnummer sturen naar:

  NIBC
  t.a.v. Klachtencommissie NIBC
  Antwoordnummer 16077
  2501 VE ‘s-Gravenhage

  Voor meer informatie over de klachtenprocedure verwijzen wij de Klant naar onze website: www.nibc.nl.

 2. b. Is de Klant niet tevreden over het antwoord dat hij heeft gekregen van ons? Nadat de Klant ons antwoord heeft gekregen, kan de Klant binnen 3 maanden zijn klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). De Klant kan online een klachtenformulier invullen op www.kifid.nl. Als de Klant bovenstaande mogelijkheden om klachten te behandelen niet wil gebruiken, kan hij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

8. Nederlands recht

Voor het gebruik van MijnNIBC van NIBC geldt het Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bevoegd.


9. Aanpassen en aanvullen voorwaarden

NIBC mag deze Gebruikersvoorwaarden aanpassen of aanvullen.


10. Account verwijderen

De Klant en NIBC kunnen op elk moment een account voor MijnNIBC verwijderen. Als er voor een lening geen accounts voor MijnNIBC meer zijn, dan krijgt de Klant automatisch brieven met de post.